Aanmeldingsprocedure

Voor het aanmelden van uw zoon of dochter kunt u met de directeur een afspraak maken. Zij geeft in een gesprek informatie over onze school en u kunt tevens uw vragen stellen. Ook krijgt u een rondleiding. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich goed laten informeren bij verschillende scholen, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken.

Gesprek aanvragen

De plaatsing van een 4-jarige op onze school
Wij stellen het op prijs wanneer ouders hun kind inschrijven op een leeftijd van 3 jaar. 
De leerkracht waarbij de kleuter in de groep komt maakt 12 weken voor de vierde verjaardag van het kind een afspraak met de ouders voor een kennismakingsgesprek en maximaal 4 wenmomenten. Deze wenmomenten vinden zo dicht mogelijk voor de eerste schooldag plaats. Als uw kind 2 á 3 weken op school zit, krijgt u van de leerkracht een uitnodiging voor een tweede gesprekje. 

Direct na de 4e verjaardag is het nieuwe kind welkom bij ons op school
Ouders die een kind hebben dat in de maand december jarig is, raden wij aan om na de Kerstvakantie op school te starten.

Toelatingsprocedure zij-instromers
Voor kinderen die worden aangemeld, afkomstig van een andere basisschool, geldt een speciale toelatingsprocedure

Kinderen die tijdens een schooljaar van een andere basisschool komen, worden eerst door de interne begeleider getoetst. Op deze manier wordt het niveau van de kinderen bepaald. Aan de hand van deze gegevens en de gegevens van de school waar het kind vandaan komt, wordt gekeken of wij de juiste zorg kunnen bieden en de kinderen kunnen plaatsen. 
Wanneer blijkt dat er voor deze leerling sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, zullen wij als school afwegen of wij deze leerling met de beschikbare middelen voldoende begeleiding kunnen geven, niet alleen bij toetreding maar ook gedurende de resterende periode van zijn of haar schoolloopbaan.
In onze toelatingsprocedure wegen wij de draagkracht van de groep waarin het kind wordt geplaatst, de ervaring van de leerkracht en de voorzieningen in ons schoolgebouw.
Het uiteindelijke besluit voor toelating van de nieuwe leerling zal in samenspraak met het team worden genomen.
Vooraf bieden wij de gelegenheid om kennis te maken met de groep waarin het kind geplaatst wordt